Retour aux enseignants
Diana LIGETI-PAOLETTI

Diana LIGETI-PAOLETTI

 • Lecture à vue (musique ancienne)
  Enseignante
  Lecture à vue cordes B
  Enseignante
 • Lecture à vue cordes A
  Enseignante
  Violoncelle